Chuyển tới nội dung

Thông báo Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 và cả năm, bổng khuyến khích học tập học kỳ II, Khen thưởng năm học 2019-2020, cho sinh viên đại học chính quy khoá 7, 8, 9 đại học liên thông chính quy khoá 8, 9

06.10.2020

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét điểm rèn luyện học kỳ 2 và cả năm, bổng khuyến khích học tập học kỳ II, Khen thưởng năm học 2019-2020, cho sinh viên đại học chính quy khoá 7, 8, 9 đại học liên thông chính quy khoá 8, 9 họp ngày 05/10/2020. Nhà trường thông báo:

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác