Chuyển tới nội dung

Chức năng, nhiệm vụ

I. Vị trí và chức năng

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và thực hiện công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho sinh viên (sinh viên đại học - cao đẳng, học viên cao học, nghiên cứu sinh), quản lý sinh viên của Trường. 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:    

1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch trung hạn và kế hoạch hàng năm của Phòng Công tác sinh viên.  

2. Về công tác giáo dục và rèn luyện sinh viên

a. Chủ trì tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế công tác sinh viên.

b. Chủ trì tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao ngoài trường.

c. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong Trường, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

d. Tổ chức cho sinh viên thi Olympic các môn học và các hoạt động khuyến khích hoạt động học tập khác.

e. Chủ trì công tác đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên. 

3. Về công tác quản lý sinh viên, cố vấn học tập và chủ nhiệm lớp

a. Chủ trì công tác quản lý sinh viên, giúp sinh viên tham gia tích cực các hoạt động học tập và hoạt động xã hội khác.

b. Chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Trường với sinh viên, Hội nghị giao ban công tác sinh viên để triển khai các hoạt động quản lý sinh viên và giải quyết các thắc mắc của sinh viên.

c. Phối hợp với phòng Đào tạo và các khoa trong công tác nhập học của sinh viên. Nhận hồ sơ sinh viên sau khi nhập học và chủ trì việc quản lý hồ sơ sinh viên của các bậc học, các hệ đào tạo trong suốt quá trình học tập theo quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm tra thông tin hồ sơ sinh viên trong việc xét tốt nghiệp.

d. Là đầu mối tiếp nhận và xử lý các trường hợp sinh viên xin thôi học do các điều kiện cá nhân.

e. Chủ trì cử cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp; hàng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp; phối hợp với các Khoa hướng dẫn đội ngũ cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp thực hiện nhiệm vụ; tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả công tác cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp hàng tháng, hàng kỳ.

f. Phối hợp với Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế quản lý sinh viên nước ngoài đang học tập, nghiên cứu tại trường, giải quyết chế độ, chính sách và các vấn đề có liên quan đến sinh viên nước ngoài.

g. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện, giải quyết vác vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên.

h. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo dõi tiến độ học tập của sinh viên và đánh giá trong quá trình đào tạo, cấp giấy giới thiệu cho sinh viên. Thông báo cho gia đình các trường hợp sinh viên bị cảnh báo học tập để gia đình sinh viên cùng phối hợp với Nhà trường hỗ trợ sinh viên trong học tập.

4. Về hướng dẫn, thực hiện các chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, xét kỷ luật đối với sinh viên

a. Chủ trì tổng hợp hồ sơ và làm thư ký Hội đồng xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên.

b. Chủ trì tổng hợp hồ sơ và làm thư ký các hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên. Cập nhật và thông báo trên Website, thông báo cho gia đình, địa phương các trường hợp sinh viên bị kỷ luật buộc thôi học, thôi học.

5. Công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú

a. Phối hợp với bộ phận quản lý ký túc xá quản lý sinh viên nội trú; chủ trì và phối hợp với các Phòng, Khoa, chủ nhiệm lớp và chính quyền địa phương về công tác quản lý sinh viên ngoại trú. Là đầu mối phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, đơn vị xử lý các vấn đề về sinh viên.

b. Phối hợp với bộ phận quản lý ký túc xá xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành quy định khu ký túc xá, quy chế sinh viên nội trú, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn sinh viên chấp hành tốt quy định khu ký túc xá, quy chế sinh viên nội trú và thực hiện giữ gìn vệ sinh chung tại ký túc xá.

6. Các công tác khác

a. Phối hợp với Trạm y tế tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; đề nghị Hiệu trưởng xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

b. Chủ trì công tác đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo, các ngành học thông qua việc lấy ý kiến khảo sát cựu sinh viên, các đơn vị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng sinh viên của Trường.

c. Chủ trì liên kết, hướng dẫn hoạt động của hội cựu sinh viên của Trường.

d. Quản lý, sử dụng và đề xuất việc bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật của Phòng do Nhà trường trang bị.

e. Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Phân hiệu trong công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho sinh viên, quản lý sinh viên.

f. Quản lý viên chức, người lao động và cơ sở vật chất trong Phòng.

g. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. 

 III. Địa chỉ liên hệ
Phòng: B404B, B405, B406 -  Nhà B
Điện thoại: 043. 8370598 - Máy lẻ: 1404, 1405, 1406
Fax:  043. 8370597