Chuyển tới nội dung

QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy khóa 4, 5, 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14, 15 học kỳ II năm học 2016-2017

20.09.2017

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-BTNMT, ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

          Căn cứ Quyết định số 3334/QĐ-TĐHHN, ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5601/QĐ-TĐHHN, ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc quy định mức học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên năm học 2016-2017;

Căn cứ Thông báo số 1640/TB-TĐHHN, ngày 23 tháng 05 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc phương án cấp tiền học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy học kỳ II – năm học 2016-2017;

Xét đề nghị của Hội đồng xét học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên; Chi tiết trong file đính kèm:

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác