Chuyển tới nội dung

Phân công nhiệm vụ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 90/CTSV

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO, VIÊN CHỨC

VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Căn cứQuyết định 1975/QĐ-TĐHHN, ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên  Môi trường  Nội quyđịnh chức năng,nhiệm vụ, quyềnhạn cấutổ chức của Phòng Côngtác sinh viên;

Căn cứ vào văn bản phê duyệt của Hiệu trưởng Nhà trường ngày 08 tháng 9 năm2020 về việccử cán bộ làmcông tác công đoàn;

Căn cứtình hình thựctế của Phòng côngtác sinh viên hiệnnay;

Phòng Công tác sinh viên phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức và người lao động của Phòng công tác sinh viên như sau:

1.ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm  Phó trưởngphòng - phụ trách phòng CTSV

a. Nhiệmvụ

- Phụ trách chung;

- Nghiên cứu xửlý các văn bản thuộc Phòng Công tác sinh viên;

- Chủ trì soạn thảo, xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác của Phòng công tác sinh viên;

- Chỉ đạo chuyên viên triển khai thực hiện: Xây dựng quy địnhvề mức thu học phí của sinh viên, học viên trình Hiệu trưởng phê duyệt; Đôn đốc sinh viên, học viên nộp học phí; Công tác xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng khuyến khích trong học tập;

- Chỉ đạo chuyên viên triển khai tổ chức tuần chính trị đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa cho sinh viên, họcviên;

- Chỉ đạo chuyên viên triển khai thực hiện công tác hỗ trợ sinh viên, học viên; công tác phục vụ cộng đồng;

- Chỉ đạo chuyên viên triển khai thực hiện các hoạt động của cựu học sinh, sinh viên;

- Chỉ đạo chuyên viên triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Phòng công tác sinh viên;

- Chỉ đạo chuyên viên triển khai thực hiện công tác quản lý hồ sơ sinh viên, học viên; làm thẻ sinh viên, học viên;

- Chỉ đạo chuyên viên triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên, học viên;

- Chỉ đạo chuyên viên triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động ngoại khóa của sinh viên, học viên; hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên;

- Chỉ đạo chuyên viên triển khai thực hiện công tác đánh giá cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp các lớp sinh viên, học viên;

- Chỉ đạo chuyên viên triển khai thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên; công tác khen thưởng, kỷ luật, thôi học của sinh viên, học viên;

- Chỉ đạo chuyên viên triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú;

- Chỉ đạo chuyên viên triển khai công tác quản lý Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên, học viên;

- Chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Phòng Công tác sinh viên;

- Chỉ đạo chuyên viên triển khai thực hiện công tác ISO của Phòng công tác sinh viên;

- Quản lý viên chức và người lao động thuộc Phòng Công tác sinh viên; - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Nhà trường.

b. Quyền hạn:

- Phụ trách và điều hành công tác của Phòng Công tác sinh viên;

- Thẩm địnhvà ký tắt các văn bản của Phòng Công tác sinh viên trước khi trình Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phê duyệt;

- Ký các giấy tờ liên quan đến công tác sinh viên, học viên theo ủy quyền của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách.

2. ThS. Trịnh Thu Phương - Chuyên viên (Viên chức) 

a. Nhiệmvụ:

- Tiếp nhận các công văn đi, đến từ văn thư, từ Phần mềm quản lý hồ sơ công việc, từ Trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT; Trình trưởng phòng xử lý, lưu trữ công văn theo quy định;

- Trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên, học viên, phụ huynh sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên đến liên hệ công tác với Phòng công tác sinh viên;

- Đầu mối tổng hợp triển khai các thủ tục làm thẻ sinh viên, học viên;

- Cập nhật các thông tin liên quan đến nhiệm vụ được phân côngthực hiện lên trang thông tin điện tử của Phòng CTSV;

- Theo dõi, cập nhật các thông tin, văn bản liên quan đến Công tác sinh viên trên trang điện tử của Bộ Giáo dục và đào tạo;

- Trực tiếp theo dõi công tác sinh viên của các ngành đào tạo đại học chính quy: ngành Quản trị du lịch và lữ hành thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, ngành Ngôn ngữ Anh thuộc Bộ môn Ngoại ngữ bao gồm các công việc chính sau:

+ Tiếp nhận, cập nhật và quản lý hồ sơ của sinh viên, học viên các khóa được phân công quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét điểm rèn luyện của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét khen thưởng của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét học bổng KKHT của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động quản lý sinh viên, học viên nội, ngoại trú các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động của cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp theo tháng, kỳ và năm học cáclớp sinh viên, họcviên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động ngoại khóa của sinh viên, học viên cáclớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quảnlý;

+ Triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng, các hoạt động liên quan đến công tác hướng nghiệp, việc làm của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai công tác tiếp nhận Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên, học viên thuộc ngành/khoa/bộ môn quản lý vào đầu mỗi khóa học và bàn giao lại cho đ/c chuyên trách về NVQS của phòng sau khi khóa mới nhập học xong;

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo phòng giao.

b. Quyền hạn:

Thực hiện và ký tắt các văn bản trong phạm vi liên quan đến nhiệm vụ được giao trước khitrình lãnh đạo phòng và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về những nội dung đã thực hiện.

4.ThS.Tăng Thị Lệ Thu - Chuyên viên (Viên chức) 

a. Nhiệmvụ:

- Xây dựng dự thảo mức thu học phí hàng năm của sinh viên, học viên; Tiếp nhận, thẩm định, tổng hợp và quản lý hồ sơ xét trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, miễn, giảm họcphí của sinh viên toàn trường;

- Xây dựng dự thảo Quyết định phân bổ kinh phí xét cấp học bổng KKHT hàng năm của sinh viên; Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét cấp học bổng KKHT của sinh viên các lớp thuộc khoa quản lý và của sinh viên toàn trường;

- Đầu mối tổng hợp triển khai tiếp nhận, thẩm định, tổng hợp, quản lý hồ sơ xét khen thưởng của sinh viên các lớp thuộc khoa quản lý và của sinh viên, học viên toàn trường;

- Cán bộ mạng lưới đảm bảo chất lượng của Phòng CTSV;

- Đầu mối tổng hợp và triển khai các hoạt động hỗ trợ người học toàn trường;

- Quản lý cơ sởvật chất của phòng;

- Triển khai các công tác ISO, công tác cải cách hành chính của Phòng công tác sinh viên;

- Đầu mối tổng hợp triển khai và xử lý các thủ tục liên quan đến BHTT cho sinh viên, học viên;

- Hỗ trợ triển khai và xử lý các thủ tục liên quan đến BHYT cho sinh viên, học viên;

- Cập nhật các thông tin liên quan đến nhiệm vụ được phân côngthực hiện lên trang thông tin điện tử của Phòng CTSV;

- Triển khai công tác tiếp nhận Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên, học viên thuộc ngành/khoa/bộ môn quản lý vào đầu mỗi khóa học và bàn giao lại cho đ/c chuyên trách về NVQS của phòng sau khi khóa mới nhập học xong;

- Trực tiếp theo dõi công tác sinh viên của các ngành đào tạo đại học chính quyQuản trị kinh doanh thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường và Khoa Trắc địa bản đồ và thông tin địa lý, bao gồm các công việc chính sau:

+ Tiếp nhận, cập nhật và quản lý hồ sơ của sinh viên, học viên các khóa được phân công quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét điểm rèn luyện của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét khen thưởng của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét học bổng KKHT của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động quản lý sinh viên, học viên nội, ngoại trú các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động của cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp theo tháng, kỳ và năm học cáclớp sinh viên, họcviên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động ngoại khóa của sinh viên, học viên cáclớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quảnlý;

+ Triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng, các hoạt động liên quan đến công tác hướng nghiệp, việc làm của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai công tác quản lý Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên, học viên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các thủ tục làm thẻ sinh viên, học viên; thẻ BHYT cho sinh viên, học viên thuộc khoa quản lý;

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo phòng giao.

b. Quyền hạn:

Thực hiện và ký tắt các văn bản trong phạm vi liên quan đến nhiệm vụ được giao trước khitrình lãnh đạo phòng và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về những nội dung đã thực hiện.

5.ThS. Đỗ Thị Thanh Nga - Chuyên viên (Viên chức) 

a. Nhiệmvụ:

-Đầumốitổnghợptriểnkhaitiếpnhận,thẩmđịnhhồsơxétkỷluậtsinhviên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý và của sinh viên, học viên toàn trường;

- Đầu mối tổng hợp công tác quản lý hồ sơ sinh viên toàn trường;

- Đầu mối tổng hợp, báo cáo sĩ số, biến động sinh viên toàn trường;

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin thôi học của sinh viên toàn trường; tổng hợp, báo cáo tình hình sinh viên thôi học theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo trường, lãnh đạo phòng và các đơn vị liên quan;

- Đầu mối tổng hợp triển khai công tác quản lý Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên, học viên toàn trường; xác nhận cho người học các thủ tục hành chính liên quan đến NVQS; làm báo cáo tổng hợp hàng năm.

- Cập nhật các thông tin liên quan đến nhiệm vụ được phân côngthực hiện lên trang thông tin điện tử của Phòng CTSV;

- Trực tiếp theo dõi công tác sinh viên của ngành Kế toán và các chuyên ngành đào tạo cao học của Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường bao gồm các công việc chính sau:

+ Tiếp nhận, cập nhật và quản lý hồ sơ của sinh viên, học viên các khóa được phân công quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét điểm rèn luyện của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét khen thưởng của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét học bổng KKHT của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động quản lý sinh viên, học viên nội, ngoại trú các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động của cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp theo tháng, kỳ và năm học các lớp sinh viên, họcviên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động ngoại khóa của sinh viên, học viên cáclớp thuộc khoaquản lý;

+ Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng, các hoạt động liên quan đến công tác hướng nghiệp, việc làm của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai công tác quản lý Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên, học viên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các thủ tục làm thẻ sinh viên, học viên; thẻ BHYT cho sinh viên, học viên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai công tác tiếp nhận Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên, học viên thuộc ngành/khoa/bộ môn quản lý vào đầu mỗi khóa học và bàn giao lại cho đ/c chuyên trách về NVQS của phòng sau khi khóa mới nhập học xong;

-Thựchiện các công việckhác khi được lãnh đạo phòng giao. 

b. Quyền hạn:

Thực hiện và ký tắt các văn bản trong phạm vi liên quan đến nhiệm vụ được giao trước khi trình lãnh đạo phòng và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về những nội dung đã thực hiện.

6. ThS. ĐỗNgọc   Chuyên viên(Viên chức).

a. Nhiệmvụ:

- Đầu mối tổng hợp triển khai các hoạt động ngoại khóa, hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên;

- Đầu mối tổng hợp và triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng toàn trường;

- Đầu mối tổng hợp và triển khai công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú;

- Cập nhật các thông tin liên quan đến nhiệm vụ được phân công thực hiện lên trang thông tin điện tử của Phòng CTSV;

- Là đầu mối liên hệ, thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị, Hội thảo, các buổi họp … thuộc nhiệm vụ của phòng CTSV;

- Trực tiếp theo dõi công tác sinh viên của các ngành đào tạo đại học chính quy: ngành Quản trị khách sạn thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Khoa Địa chất, bao gồm các công việc chính sau:

+ Tiếp nhận, cập nhật và quản lý hồ sơ của sinh viên, học viên các khóa được phân công quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét điểm rèn luyện của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét khen thưởng của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét học bổng KKHT của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động quản lý sinh viên, học viên nội, ngoại trú các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động của cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp theo tháng, kỳ và năm học các lớp sinh viên, họcviên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động ngoại khóa của sinh viên, học viên cáclớp thuộc khoaquản lý;

+ Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng, các hoạt động liên quan đến công tác hướng nghiệp, việc làm của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai công tác quản lý Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên, học viên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các thủ tục làm thẻ sinh viên, học viên; thẻ BHYT cho sinh viên, học viên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai công tác tiếp nhận Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên, học viên thuộc ngành/khoa/bộ môn quản lý vào đầu mỗi khóa học và bàn giao lại cho đ/c chuyên trách về NVQS của phòng sau khi khóa mới nhập học xong;

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo phòng giao.

7. KS. Lương Kim Oanh - Chuyên viên (Viên chức) 

a. Nhiệmvụ:

- Đầu mối tổng hợp triển khai các hoạt động quản lý cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp các lớp sinh viên, học viên toàn trường;

- Cập nhật các thông tin liên quan đến nhiệm vụ được phân công thực hiện lên trang thông tin điện tử của Phòng CTSV;

- Trực tiếp theo dõi công tác sinh viên, học viên của các đơn vịKhoaQuản lý đất đai, Khoa Lý luận chính trị, Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, bao gồm các công việc chính sau:

+ Tiếp nhận, cập nhật và quản lý hồ sơ của sinh viên, học viên các khóa được phân công quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét điểm rèn luyện của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét khen thưởng của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét học bổng KKHT của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động quản lý sinh viên, học viên nội, ngoại trú các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động của cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp theo tháng, kỳ và năm học các lớp sinh viên, họcviên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động ngoại khóa của sinh viên, học viên cáclớp thuộc khoaquản lý;

+ Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng, các hoạt động liên quan đến công tác hướng nghiệp, việc làm của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai công tác quản lý Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên, học viên thuộc khoa quản lý;

+  Triển khai các thủ tục làm thẻ sinh viên, học viên; thẻ BHYT cho sinh viên, học viên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai công tác tiếp nhận Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên, học viên thuộc ngành/khoa/bộ môn quản lý vào đầu mỗi khóa học và bàn giao lại cho đ/c chuyên trách về NVQS của phòng sau khi khóa mới nhập học xong;

-Thựchiện các công việckhác khi được lãnh đạo phòng giao.

b.Quyền hạn:

Thực hiện và ký tắt các văn bản trong phạm vi liên quan đến nhiệm vụ được giao trước khi trình lãnh đạo phòng và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về những nội dung đã thực hiện.

8.ThS. Tạ Thị Thủy - Chuyên viên(Viên chức) 

a.Nhiệm vụ:

- Đầu mối tổng hợp triển khai lập và quản lý dữ liệu thông tin cựu sinh viên, học viên, tình hình việc làm của sinh viên sau khi ra trường; khảo sát lấy ý kiến người học;

- Đầu mối tổng hợp, triển khai tuần chính trị cuối khóa cho sinh viên, họcviên;

- Cập nhật các thông tin liên quan đến nhiệm vụ được phân công thực hiện lên trang thông tin điện tử của Phòng CTSV;

- Trực tiếp theo dõi công tác sinh viên, học viên của các đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Khí tượng Thủy văn, Trung tâmGiáo dục thường xuyên,bao gồm các công việc chính sau:

+ Tiếp nhận, cập nhật và quản lý hồ sơ của sinh viên, học viên các khóa được phân công quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét điểm rèn luyện của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét khen thưởng của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét học bổng KKHT của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động quản lý sinh viên, học viên nội, ngoại trú các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động của cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp theo tháng, kỳ và năm học các lớp sinh viên, họcviên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động ngoại khóa của sinh viên, học viên cáclớp thuộc khoaquản lý;

+ Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng, các hoạt động liên quan đến công tác hướng nghiệp, việc làm của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai công tác quản lý Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên, học viên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các thủ tục làm thẻ sinh viên, học viên; thẻ BHYT cho sinh viên, học viên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai công tác tiếp nhận Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên, học viên thuộc ngành/khoa/bộ môn quản lý vào đầu mỗi khóa học và bàn giao lại cho đ/c chuyên trách về NVQS của phòng sau khi khóa mới nhập học xong;

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo phòng giao.

b.Quyền hạn:

Thực hiện và ký tắt các văn bản trong phạm vi liên quan đến nhiệm vụ được giao trước khi trình lãnh đạo phòng và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về những nội dung đã thực hiện.

9.Thạc sỹ Đào Minh Quân - Chuyên viên (Lao động hợp đồng) 

a.Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận nhu cầu và xây dựng kế hoạch triển khai công tác vệ sinh môi trường của sinh viên, học viên.

- Đầu mối tổng hợp triển khai tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xét điểmrèn luyện củasinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý và toàn trường;

- Đầu mối tổng hợp, triển khai tuần chính trị đầu khóa cho sinh viên, học viên;

- Trực tiếp theo dõi công tác sinh viên, học viên của các đơn vị: Khoa Môi trường, Khoa Tài nguyên nước, ngành Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên, Khoa Khoa học biển và hải đảo bao gồm các công việc chính sau:

+ Tiếp nhận, cập nhật và quản lý hồ sơ của sinh viên, học viên các khóa được phân công quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét điểm rèn luyện của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét khen thưởng của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét học bổng KKHT của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động quản lý sinh viên, học viên nội, ngoại trú các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động của cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp theo tháng, kỳ và năm học cáclớp sinh viên, họcviên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động ngoại khóa của sinh viên, học viên cáclớp thuộc khoaquản lý;

+ Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quảnlý;

+ Triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng, các hoạt động liên quan đến công tác hướng nghiệp, việc làm của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai công tác quản lý Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên, học viên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các thủ tục làm thẻ sinh viên, học viên; thẻ BHYT cho sinh viên, học viên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai công tác tiếp nhận Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên, học viên thuộc ngành/khoa/bộ môn quản lý vào đầu mỗi khóa học và bàn giao lại cho đ/c chuyên trách về NVQS của phòng sau khi khóa mới nhập học xong;

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo phòng giao.

b.Quyền hạn:

Thực hiện và ký tắt các văn bản trong phạm vi liên quan đến nhiệm vụ được giao trước khi trình lãnh đạo phòng và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về những nội dung đã thực hiện.

10. Cử nhân Trần thị Kim Liên - Chuyên viên (Viên chức) 

a.Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên, học viên, phụ huynh sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên đến liên hệ công tác với Phòng công tác sinh viên;

- Đầu mối tổng hợp triển khai và xử lý các thủ tục liên quan đến thẻ BHYT cho sinh viên, học viên;

- Trực tiếp theo dõi công tác sinh viên, học viên của các đơn vị: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, ngành Marketing thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, bao gồm các công việc chính sau:

+ Tiếp nhận, cập nhật và quản lý hồ sơ của sinh viên, học viên các khóa được phân công quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét điểm rèn luyện của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét khen thưởng của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét học bổng KKHT của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động quản lý sinh viên, học viên nội, ngoại trú các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động của cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp theo tháng, kỳ và năm học cáclớp sinh viên, họcviên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các hoạt động ngoại khóa của sinh viên, học viên cáclớp thuộc khoaquản lý;

+ Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quảnlý;

+ Triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng, các hoạt động liên quan đến công tác hướng nghiệp, việc làm của sinh viên, học viên các lớp thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai công tác quản lý Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên, học viên thuộc khoa quản lý;

+ Triển khai các thủ tục làm thẻ sinh viên, học viên; thẻ BHYT cho sinh viên, học viên thuộc khoa quản lý;

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo phòng giao.

b.Quyền hạn:

Thực hiện và ký tắt các văn bản trong phạm vi liên quan đến nhiệm vụ được giao trước khi trình lãnh đạo phòng và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về những nội dung đã thực hiện.

Thời gian thực hiện kể từ ngày ký (trừ các nhiệm vụ đang được Lãnh đạophòng giao thực hiện) cho đến khi có phân công nhiệm vụ mới. 

Trong quá trình thựchiện, nếu có vướng mắc cần phải điều chỉnh, lãnh đạo phòng sẽ phân công lại cho phù hợp.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các đơn vị trong trường (Phối hợp công tác);

- VC&NLĐ Phòng CTSV (thực hiện);

- Lưu: CTSV.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PT

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm