Chuyển tới nội dung

Thông báo về việc Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận kết quả rèn luyện, HBKKHT học kỳ I năm học 2019-2020 và dssv dự kiến được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019-2020

04.06.2020

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét điểm rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập
học kỳ 1 năm học 2019-2020, Hội đồng xét Miễn, giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập,
Trợ cấp xã hội cho sinh viên kỳ II năm học 2019-2020 cấp trường họp ngày 20 tháng 05
năm 2020.
Nhà trường thông báo:
1. Dự kiến công nhận kết quả điểm rèn luyện, học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh
viên Đại học khóa 6, 7, 8, 9; Đại học liên thông chính quy khóa 8 (danh sách 1).
2. Dự kiến kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020
cho sinh viên Đại học khóa 6, 7, 8, 9; Đại học liên thông chính quy khóa 8 (danh sách
2).
3. Dự kiến danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi
phí học tập từ học kỳ II năm học 2019-2020 và các học kỳ tiếp theo (danh sách 3).
Sinh viên Chảo Láo Tả nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo trước ngày
07/6/2020. Nếu sinh viên không nộp theo thời gian trên, sinh viên sẽ không được hưởng
các chế độ chính sách của Nhà nước theo quy định.
Yêu cầu các Khoa, Bộ môn quản lý sinh viên cho sinh viên kiểm tra, đối soát. Nếu
có thắc mắc, kiến nghị đề nghị sinh viên phản ánh về khoa, bộ môn quản lý sinh viên
hoặc phòng Công tác sinh viên để được xem xét, giải quyết trước 15h00 ngày 7/06/2020.
Sau thời hạn trên nếu không có ý kiến phản hồi, Phòng công tác sinh viên sẽ trình Hiệu
trưởng chính thức ký Quyết định theo các danh sách trên./.
 

Tệp tin đính kèm: