Chuyển tới nội dung

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt phương án cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy học kỳ I năm học 2017 - 2018

16.05.2018

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh sinh viên trong các trường chuyên năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 3323/QĐ-TĐHHN, ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Quy định mức thu học phí năm học 2016-2017;

Căn cứ vào Tờ trình số 07/KHTC, ngày 6 tháng 12 năm 2017 của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính về việc Dự toán kinh phí chi học bổng học kỳ 1 năm học 2017 – 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên, Chi tiết trong file đính kèm:

 

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác