Chuyển tới nội dung

QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy khóa 5, 6, 7; Đại học liên thông chính quy khóa 7 và Cao đẳng chính quy khóa 15 học kỳ II năm học 2017-2018

12.10.2018

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

          Căn cứ Quyết định số 3334/QĐ-TĐHHN, ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3487/QĐ-TĐHHN, ngày 4 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc quy định mức học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TĐHHN, ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Phê duyệt phương án cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy học kỳ II năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Hội đồng xét học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên, chi tiết trong file đính kèm:

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác