Chuyển tới nội dung

QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy khóa 4; Đại học liên thông chính quy khóa 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14 học kỳ II năm học 2017-2018

27.06.2018

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Chi tiết trong file đính kèm:

 

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác