Chuyển tới nội dung

Thông báo kiểm tra, đối soát danh sách dự kiếm công nhận kết quả điểm rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2020 - 2021 và danh sách dự kiến miễn giảm học phí trợ cấp xã hội

08.04.2021

V/v Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận kết quả rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên đại học chính quy khoá 7, 8, 9  và danh sách sinh viên dự kiến được miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021  
 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác