Chuyển tới nội dung

Thông báo Nộp hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2020 - 2021

09.10.2020

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ
sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi
phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc
thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 25
tháng 8 năm 1998 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động
thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học
sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;
 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác