Chuyển tới nội dung

HÔNG BÁO V/v Nộp học phí kỳ 2, năm học 2018-2019

19.02.2019

Căn cứ vào Quyết định số 2098/QĐ-TĐHHN, ngày 11 tháng 6 năm 2018; Quyết định số 3221/QĐ-TĐHHN, ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Quy định mức thu học phí; mức thu học phí đối với sinh viên ngành Luật năm học 2018-2019;

Nhà trường thông báo về việc nộp học phí kỳ 2, năm học 2018-2019 ; Chi tiết trong file đính kèm:

 

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác