Chuyển tới nội dung

Quyết định V/v Ban hành Quy định về học phí đối với học viên, sinh viên của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

11.09.2016

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-BTNMT, ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

 

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Nghịđịnh  Quy địnhvề cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

 

Cụ thể trong file đính kèm:

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác