Chuyển tới nội dung

TB Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, xét khen thưởng năm học 2018-2019 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 5; đại học liên thông chính quy khóa 7 - đợt 2 và cao đẳng chính quy khóa 15

15.05.2019

Căn cứ Quyết định số 42/97/QĐ-TĐHHN, ngày 18/12/2015 của Hiệu trưởng NHà trường về việc ban hành quy định về đánh điểm rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Căn cứ quyết định số 2556/QĐ-TĐHHN, ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Mức học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên năm học 2018-2019;

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác