Chuyển tới nội dung

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định về đánh giá điểm rèn luyện của người học được đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

07.01.2016

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-BTNMT, ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; cụ thể trong file đính kèm:

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác