Chuyển tới nội dung

QUYẾT ĐỊNH V/v Miễn, giảm học phí từ học kỳ I năm học 2018-2019 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên

12.10.2018

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ/CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 3716/QĐ-TĐHHN, ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định về học phí đối với học viên, sinh viên của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

 

Xét đề nghị của Hội đồng xét học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác