Chuyển tới nội dung

Quyết định Khen thưởng toàn khóa đối với sinh viên hệ vừa làm vừa học trình độ đại học tốt nghiệp đợt I năm 2020

04.06.2020

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng
chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo hình thức vừa làm vừa học trình độ đại học;
Căn cứ Quyết định số 1043/QĐ - TĐHHN, ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Hiệu
trưởng Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc công nhận sinh viên hệ vừa
làm vừa học trình độ đại học tốt nghiệp đợt I năm 2020;
Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên, Giám đốc đốc trung tâm Giáo dục
thường xuyên;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng giấy khen kèm tiền thưởng toàn khoá cho 08 sinh viên hệ vừa làm vừa
học trình độ đại học tốt nghiệp đợt I năm 2020 (danh sách kèm theo).
Điều 2. Mức tiền thưởng: Sinh viên Xuất sắc khoá học: 300.000đ/ 1 sinh viên
Sinh viên Giỏi khóa học là 200.000đ/1 sinh viên.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Công tác sinh viên,
Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Đào tạo, Giám đốc trung tâm giáo dục
thường xuyên, Trưởng các Khoa, Bộ môn quản lý sinh viên và sinh viên có tên trong danh
sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.