Chuyển tới nội dung

Kế hoạch Tổ chức ngày hội việc làm năm 2020

07.07.2020

Căn cứ Quyết định số 1153/QĐ-TĐHHN, ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành kế hoạch
cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà
Nội giai đoạn 2018 – 2022;
Căn cứ vào công văn phúc đáp số 365/MĐC-CCDN ngày 02 tháng 7 năm 2020
của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất;
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trường Đại
học Mỏ - Địa chất tổ chức ngày hội việc làm năm 2020 cho sinh viên như sau:
 

Tệp tin đính kèm: